Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Typ IT AB, org. nr 556597–1453, Energigatan 17 C, 434 37 Kungsbacka samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Typ IT tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Typ IT, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Typ IT är personuppgiftsansvarig för Typ ITs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Typ IT samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Typ ITs webbplats, använder dig av Typ ITs support, besöker Typ ITs webbplats eller ett event som Typ IT anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Typ IT. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Typ IT och för att Typ IT ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjeparts-tjänster för adressuppdatering.

De personuppgifter Typ IT samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

• Namn
• Personnummer
• Adress
• Telefonnummer
• E-post
• Betalningsuppgifter
• Orderinformation
• Kundnummer
• IP-adress och information om din användning av Typ ITs webbplats

Typ IT behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Typ IT dina personuppgifter i syfte att:

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av supportetc.
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
• Lämna information och rikta marknadsföringoch eventinbjudningar.
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
• Tillhandahålla specialerbjudanden.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6.1 Typ IT baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Typ IT har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och sina varor. Typ IT behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Typ IT ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.5 Typ IT behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Typ IT kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Typ ITs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.1 Typ IT kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Typ ITs samarbetspartners.

9.2 Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Typ IT om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Typ ITs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Typ IT har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Typ IT har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12.1 Typ IT ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Typ IT kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
e. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

12.4 Typ IT kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@typit.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

DU LÄMNAR DITT SAMTYCKE TILL ATT VI PLACERAR COOKIES PÅ DIN DATOR, OM DIN WEBBLÄSARE ELLER MOTSVARANDE UTRUSTNING ÄR INSTÄLLD PÅ ATT TILLÅTA COOKIES. DU TAR TILLBAKA DITT SAMTYCKE GENOM ATT ÄNDRA WEBBLÄSARENS INSTÄLLNING.
VAD ÄR COOKIES (KAKOR)?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande inom en specifik webbplats.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Post och Telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet, har publicerat frågor och svar om cookies.

VI ANVÄNDER COOKIES!
På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

VI ANVÄNDER OCKSÅ TREDJEPARTSCOOKIES
Vi använder också tjänsten Google Remarketing, för att baserat på data från Google Analytics, styra remarketing-annonser i Google Display Network (GDN) eller för att identifiera kön och ålder på våra besökare.

GOOGLE ANALYTICS
Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar runt på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.
Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.

OM ATT LÄMNA ELLER TA TILLBAKA DITT SAMTYCKE
Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren.

STÄNGA AV COOKIES I WEBBLÄSAREN
Internet Explorer
Öppna verktygsmenyn, välj Internetalternativ, gå till fliken Sekretess i dialogrutan Internetalternativ, flytta reglaget för att ändra inställningar.
http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies

Edge
Välj Mer > Inställningar. Välj sedan Visa avancerade inställningar under Avancerade inställningar och önskat alternativ under Sekretess och tjänster > Cookies. (Blockera alla cookies blockerar alla cookies som webbplatser försöker spara på din dator. Blockera endast cookies från tredje part blockerar cookies från tredje part som sparas av externa webbtjänster, till exempel inbäddade annonser på webbsidor som du har besökt.)
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-10/edge-privacy-faq

Firefox
Öppna menyn (verktyg), välj inställningar, gå till vyn Sekretess i dialogrutan Inställningar, ändra hur Firefox ska spara information med rullgardinslisten.
https://support.mozilla.org/sv/kb/Till%C3%A5t%20eller%20blockera%20kakor

Chrome
Öppna anpassa-menyn, välj alternativ, gå till vyn Under huven, välj Innehållshantering vid rubriken Sekretess, ändra hur Chrome hanterar cookies.
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.